Strona Główna Dodaj do Ulubionych Kontakt
WIRTUALNY SPACER PO STAROSTWIE
 

.:: Projekty Europejskie ::.


PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, W TYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020:

 


 

 

 • Projekt „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”

 

 
   

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej !

 

 

 

UWAGA!!!

Informujemy, że został wydłużony termin składania Formularzy Rekrutacyjnych
w ramach projektu pt.: „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”

do 13 lutego 2017 roku.

Wydłużenie terminu jest zgodne z §7 Regulaminu rekrutacji projektu.

Przedmiotowa zmiana nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem Kandydatów do udziału w projekcie.

 

 

 

 

Powiat Wejherowski rozpoczyna realizację projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”

Projekt adresowany jest do zamieszkujących powiat wejherowski, pucki i kartuski osób pozostających bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) należących do co najmniej jednej z grup:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,

z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą w dniach od 17 stycznia 2017 r. do 27 stycznia 2017 r. w godz. 8.30 – 14.30  w  jednym z  Punktów Rekrutacji:

 • na terenie powiatu wejherowskiego – Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców w Wejherowie, ul. Hallera 18, adres e-mail: barbara@cechwejherowo.pl, tel: 58 672-25-11 lub 698 687 860;
 • na terenie powiatu kartuskiegoSpółdzielnia Socjalna Pasja w Kartuzach ul. Mściwoja II nr 28 a, adres e-mali: rekrutacja-pasja@wp.pl , tel: 791 431 655
 • na terenie powiatu puckiego – Starostwo Powiatowe w Pucku ul. Orzeszkowej 5, pok. nr 8, adres e-mal: wiz@starostwo.puck.pl, tel.: 58 673 41 94

Projekt będzie realizowany w trzech turach.

 • Powiat Wejherowski: – Rekrutacja uczestników projektu – 56 osób x 3 tury, ( I tura: styczeń-luty 2017r., II tura: sierpień – październik  2017r., III tura marzec - maj 2018r. )
 • Powiat Pucki i Kartuski -  Rekrutacja uczestników projektu – 28 osób x 3 tury ( I tura: styczeń-luty 2017r. II tura: sierpień – październik 2017r., III tura marzec - maj 2018r. )

Celem projektu jest utworzenie i zwiększenie trwałości nowopowstałych 270 mikroprzedsiębiorstw na terenie 3 powiatów.

Przewidziane wsparcie:

 • bezpłatne, obowiązkowe szkolenia. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmie szkolenie „ABC przedsiębiorczości” (60 godzin, 10 dni) oraz dodatkowe szkolenia wynikając z diagnozy potrzeb szkoleniowych przeprowadzonej przez doradcę zawodowego dla każdego z uczestników projektu i ujętej w formie Indywidualnego Planu Działania (30 godzin, 5 dni)
 • do 19 350 zł jednorazowej dotacji inwestycyjnej
 • do 1 850 zł wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy
 • inne

Projekt  „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” realizowany jest w partnerstwie przez: Powiat Wejherowski, Powiat Pucki, Powiat Kartuski, Spółdzielnię Socjalną „Pasja”, Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw -Związek Pracodawców.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”:

UWAGA!!!

ZMIANA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO !!!

Nowy formularz jest obowiązujący, złożenie poprzedniej wersji formularza będzie skutkować odrzuceniem na ocenie formalnej.

                                                                                                                                                        Wejherowo, 5 stycznia 2017 r.

Regulamin rekrutacji

Regulamin przyznawania środków finansowych

Biznes Plan

Uwaga!

W przypadku osiągnięcia dwukrotności zgłoszeń w stosunku do ilości uczestników przewidzianych w naborze do projektu i po min. 2-krotności każdej z preferowanych grup docelowych, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych.

Do podbrania:

 


 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do I tury projektu, zgodnie z §15 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu

"Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach"

 

Lista rankigowa - powiat wejherowski

Lista rankigowa - powiat pucki

Lista rankigowa - powiat kartuski

 

 

 

 

 

 

 


 

POWIAT WEJHEROWSKI REALIZUJE PROJEKT PARTNERSKI: 

 

 

 „SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W POWIECIE WEJHEROWSKIM I”

 

Wartość projektu: 3 356 381, 80 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  2 852 924, 53 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrożenie kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej.

Programem zostanie objętych 230 osób, 132 kobiety i 98 mężczyzn zamieszkujących powiat wejherowski,
w tym co najmniej 35 (20 kobiet i 15 mężczyzn) osób z niepełnosprawnościami.
Okres realizacji projektu: 01.09.2016r.  - 30.09.2018r.

Grupa docelowa to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu wejherowskiego: - osoby korzystające ze świadczeń OPS, wykluczone społeczne bądź zagrożone wykluczeniem, osoby i rodziny dotknięte ubóstwem lub bezrobotne
o ustalonym III profilu. 230 osób. Uczestnikiem projektu mogą być zarówno osoby będące klientami OPS jak i osoby o bezrobotne o III profilu.

W ramach projektu przewidziano: warsztaty motywacyjne, spotkania tematyczne i animacyjne, poradnictwo zawodowe
(w typ diagnoza i IPD), psychologiczne i pedagogiczne, coaching, treningi, terapię, szkolenia, kursy zawodowe, warsztaty, pośrednictwo pracy, poradnictwo specjalistyczne, staże i praktyki zawodowe, kursy i treningi zaradności życiowej.

Rezultaty projektu to: wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - 30%, społeczno-zatrudnieniowej - 80%; liczba osób: pracujących,
po ukończeniu programu - 90
,
które uzyskały kwalifikacje - 100, poszukujących pracy -12.
Projekt realizowany będzie
w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu oraz we współpracyz pracodawcami i przedsiębiorcami,
a także przy wykorzystaniu animacji środowiskowej
i wolontariatu.

PARTNERZY PROJEKTU
Stowarzyszenie „PRZYSTANEK”

Stowarzyszenie „LESOK"
Stowarzyszenie „Dzieło Pomocy Rodzinie”
Fundacja „Przedsiębiorczość Innowacje Kreatywność”
Powiatowy Cech Rzemiosł MIŚP, Związek Pracodawców
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne
Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych „ZDROWA RODZINA-ZDROWA GMINA”

Gmina Miasta Wejherowo
Gmina Miejska Rumia
Gmina Miasta Redy
Gmina Luzino
Gmina Szemud
Gmina Wejherowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Regulamin udziału w projekcie 6.1

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  2014-2020 OŚ, VI Integracja


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

 


 

POWIAT WEJHEROWSKI REALIZUJE PROJEKT PARTNERSKI: 

 

„SYSTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W POWIECIE WEJHEROWSKIM II”

 

Wartość projektu: 1 127 691, 66 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  958 537, 91 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych
oraz ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez wdrożenie kompleksowego programu ich rozwoju na terenie powiatu wejherowskiego.

Programem zostanie objętych 68 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., 37 kobiet i 31 mężczyzn, w tym co najmniej 10 (6 kobiet i 4 mężczyzn) osób z niepełnosprawnościami.
Okres realizacji projektu: 01.09.2016r.  - 30.09.2018r.

Grupa docelowa to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu wejherowskiego:

1) Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej (10 wychowanków)
2) Rodziny z problemami wychowawczymi, dzieci i młodzież (37 osób z rodzinami)

3) Seniorzy, osoby niesamodzielne i ich opiekunowie (21 opiekunów z podopiecznymi)

Cele szczegółowe projektu to: powstawanie inicjatyw w zakresie rozwoju zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych form wsparcia, rozwój nowoczesnych usług społecznych, podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej, integracja i wspieranie rodzin, organizacja zajęć międzypokoleniowych, pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób uzależnionych, rozwijanie miejsc wsparcia społ., usamodzielnianie i wzrost wydolności opiekuńczej rodzin.

W ramach projektu przewidziano: warsztaty motywacyjne, asystenturę osób usamodzielnianych, warsztaty terapeutyczne, poradnictwo psychologiczne, zajęcia kulturalno-rekreacyjne, pracownie tematyczne, szkolenia, kursy zawodowe, terapię, teleopiekę, spotkania w świetlicach socjoterapeutycznych, warsztaty umiejętności rodzicielskich, zajęcia w placówce wsparcia dziennego, dyżury specjalistów, zajęcia opiekuńcze, indywidualne wsparcie psych., zawodowe i prawne, zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży.

Rezultaty projektu to: co najmniej 28 wspartych trwałych miejsc świadczenia usług społ., 68 osób objętych usługami społ., 15 osób poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących oraz wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie 80%. Projekt realizowany będzie w partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu. Efektem projektu będzie wzrost liczby trwałych, dostępnych i pozytywnie postrzeganych miejsc świadczenia usług społ. wynikających z lokalnych potrzeb.

 

PARTNERZY PROJEKTU

Fundacja „Niesiemy Pomoc”
Stowarzyszenie „LESOK"
Stowarzyszenie „Dzieło Pomocy Rodzinie”
Fundacja „Przedsiębiorczość Innowacje Kreatywność”
Powiatowy Cech Rzemiosł MIŚP, Związek Pracodawców
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne
Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych „ZDROWA RODZINA-ZDROWA GMINA”

Gmina Miasta Wejherowo
Gmina Miejska Rumia
Gmina Miasta Redy
Gmina Luzino

Gmina Szemud
Gmina Wejherowo

 

Regulamin udziału w projekcie  6.2

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  2014-2020 OŚ, VI Integracja

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020


 

 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo
 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie)

- obejmuje swoim działaniem powiaty: wejherowski, pucki, kartuski;

tel., 58 572 94 52, 58 572 94 54
e-mail:
wejherowo.pife@pomorskie.eu

 
Godziny otwarcia:

poniedziałek: 7.30 - 17.30
wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

 


  • Projekt "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420 G  Godętowo – Nawcz – Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek"

 

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, W TYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2007-2013:

 

 

PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, W TYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2004-2006:

              Działania powiatu w ramach projektu CROSSBALTZintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim

 
 

  Nazwa projektu:  
Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim
Nr umowy Z/2.22/I/1.5/325/05/U/9/05 z dnia 30.09.2005 r.
Aneks nr 1 z dnia 28.12.2005 r.
 
Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – rozwój regionalny;
Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,
Działanie 1.5 – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
 
Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Uczestnicy projektu:
-          wszystkie samorządy z terenu powiatu (powiat + 10 gmin),
-          Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie,
-          Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
-          Ochotnicze Straże Pożarne z miejscowości: Wejherowo, Reda, Bolszewo, Gościcino, Linia, Strzepcz, Luzino, Gniewino, Nadole, Choczewo, Szemud, Kielno, Łęczyce, Bożepole Wielkie,
Na mocy zawartych z Gminami porozumień rolę beneficjenta końcowego odpowiedzialnego za prowadzenie koordynacji prac nad projektem pełni Powiat Wejherowski.
                  
 Całkowita wartość projektu:
-planowana: 2.600.000 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (ZPORR):
-planowana 1.950.000 zł
 
 
Szacunkowe źródła finansowania: rys. 1
 
 
Harmonogram projektu:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przetarg: I kwartał2007


Dostawa i wdrożenie infrastruktury informatycznej: do grudnia 2007

opracowanie i uruchomienie strony internetowej: do grudnia 2007

Wykonanie oprogramowania i wdrożenie systemu elektronicznej wymiany informacji: do grudnia 2007

Planowany termin zakończenia programu - grudzień 2007

 
Opis, cel i uzasadnienie projektu:
 
Przedmiotem projektu jest budowa ponadlokalnego zintegrowanego systemu teleinformatycznego (ZST) do wspomagania obsługi działań ratowniczych z wykorzystaniem baz danych kartograficznych (GIS), e-obiegu dokumentów oraz wprowadzaniem jednolitego numeru ratunkowego 112 na terenie powiatu wejherowskiego.
System będzie użytkowany w 10 lokalizacjach: Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wejherowie (powiat + miasto i gmina Wejherowo), w Gminnych Centrach Reagowania we wszystkich pozostałych gminach powiatu wejherowskiego (8 gmin) oraz w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

Rys. 2. Lokalizacja CPR IGPR w powiecie.
 
 
W powiecie wejherowskim występuje znaczna ilość zagrożeń wynikająca między innymi z układu komunikacyjnego – tranzyt dróg krajowych oraz linii kolejowych, dużego natężenia ruchu turystycznego (krajowego i zagranicznego). Duże obszary leśne stwarzają znaczne zagrożenie pożarowe. Przewiduje się w przyszłości wzrost tego typu zagrożeń, a także pojawienie się innych, będących następstwem szybkiej urbanizacji terenów okołotrójmiejskich i rozwojem działalności gospodarczej, w szczególności w strefie ekonomicznej Żarnowiec. W tej sytuacji należy uznać, iż obecny czas reagowania służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych jest zbyt długi. Występują trudności w określeniu przestrzennego otoczenia miejsca zdarzenia, w oszacowaniu stopnia zagrożenia spowodowanego zdarzeniem, w odpowiednim doborze sił i środków kierowanych do akcji ratowniczej.
 
Cel projektu:
Celem realizacji projektu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa ludności poprzez:
-         - skrócenie czasu reakcji służb ratowniczych na zdarzenia,
-         - ograniczenie rozmiaru szkód, w tym ekologicznych,
-         - skrócenie czasu przywrócenia stanu sprzed zaistnienia zdarzenia.
 
Etapy wdrożenia projektu:
W ramach realizacji programu wykonane zostaną następujące zadania:
1.      Opracowanie koncepcji i projektu systemu obiegu informacji;
2.      Przygotowanie lokali dla CPR i GCR wraz z serwerowniami (adaptacja);
3.      Zakup wyposażenia technicznego CPR i GCR – instalacja, uruchomienie urządzeń;
4.      Zakup oprogramowania – instalacja, wdrożenie oprogramowania.
 
Elementy systemu ZST:
- sieć przesyłania i dystrybucji elektronicznych informacji,
- część operacyjna systemu informatycznego, posadowiona w CPR oraz GCR, która służyć będzie do rejestrowania i przetwarzania informacji bezpośrednio związanych z akcjami ratowniczymi (m.in. jednolita ewidencja zdarzeń),
- część operacyjna służąca bezpośrednio do prowadzenia akcji ratowniczych, na którą składać się będą środki komunikacji mobilnej (bezprzewodowej) oraz zintegrowane z nimi środki dostępu do informacji zgromadzonych w części informatycznej,
- część zasilająca system informacjami – system generujący dane z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego.
 
 
 

Rys. 3. Schemat działania CPR.
 
Standardowe wyposażenie CPR (PCZK) – GCR:
-        urządzenia sieci przewodowej i bezprzewodowej z podmiotami uwzględnionymi w planie reagowania kryzysowego zapewniające ich alarmowanie, dysponowanie i współdziałanie,
-        system teleinformatyczny kompatybilny z systemami funkcjonującymi w każdym z pozostałych centrów,
-        oprzyrządowanie i oprogramowanie systemu, zapewniające możliwości multimedialnej prezentacji danych,
-        mapy operacyjne standardowe i cyfrowe oraz specjalistyczne oprogramowanie,
-         system rejestracji rozmów radiowych i telefonicznych oraz ich archiwizacji,
-        awaryjne zasilanie urządzeń końcowych,
-        system uruchamiania ostrzegania i alarmowania ludności,
-        awaryjne plany ewakuacji oraz funkcjonowania zespołu w miejscach zastępczych.
 
 

Rys. 4. Zasilanie informacyjne systemu.
 
Rezultaty:
-     stanowiska dyspozytorskie w pełni wyposażone w infrastrukturę informatyczną i łączności oraz w mapy w CPR i GCR,
-   stanowiska mobilne będące końcówkami systemu informatycznego i łączności, posadowione w pojazdach służb ratowniczych,
-   system wymiany informacji pomiędzy Starostwem, CPR i GCR,
-   możliwość dostępu do informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu oraz o zasadach reagowania w sytuacjach kryzysowych, 
-        wzrost ilości gmin, które korzystać będą z jednolitego systemu powiadamiania i reagowania.
 
Oddziaływania:
     -   skrócenie czasu dysponowania służb ratowniczych,
     -   dostęp do zintegrowanych służb ratowniczych poprzez numer alarmowy 112,
     -   znajomość wśród ludności numeru alarmowego 112 jako numeru zintegrowanych służb ratowniczych,
-        znajomość wśród ludności zasad reagowania w sytuacjach kryzysowych.
 

żżżżżżżąródła informacji o zagrożeniach w powiecie.
 
Inne efekty: 
-        poprawa bezpieczeństwa powszechnego mieszkańców powiatu,
-        ograniczenie rozmiaru zdarzeń,
-        skrócenie czasu odbudowy – przywrócenia stanu sprzed zaistnienia zdarzenia,
-        zmniejszenie wartości majątku utraconego w wyniku zdarzeń,
-        zmniejszenie szkód powstających w wyniku zdarzeń w środowisku naturalnym.
 
 
Rys. 6. żżżżżżżąródła informacji o zagrożeniach w gminie.
 

Modernizacja drogi nr 1318G łączącej Gminę Łęczyce z drogą krajową Nr 6 w Powiecie Wejherowskim

 

 

 

  Nazwa projektu: Modernizacja drogi nr 1318G łączącej Gminę Łęczyce
z drogą krajową Nr 6 w Powiecie Wejherowskim

Nr umowy:    Z/2.22/III/3.2/169/04/U/1/05 z dnia 21.06.2005 rProgram Operacyjny, w ramach którego inwestycja została zrealizowana:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – rozwój regionalny;
Priorytet III: Rozwój lokalny,
Działanie 3.2: Obszary podlegające restrukturyzacji.
 
Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Uczestnicy projektu:
         Powiat Wejherowski – Beneficjent Końcowy, współfinansowanie, realizacja projektu
          Gmina Łęczyce – współfinansowanie
          Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku – realizacja projektu
    
Całkowita wartość projektu:
-planowana: 1.935.827 zł
-określona po przetargu: 1.355.612,80 zł
 
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (ZPORR):
-planowana: 1.451.871 zł
-określona po przetargu: 909.909,52 zł
 
 Szacunkowe źródła finansowania (dotyczy wydatków kwalifikowalnych): Rys.1
 
Harmonogram projektu:
Procedura przetargowa –czerwiec–sierpień 2005
Roboty budowlane etap I -1 km - wrzesień-grudzień 2005 r.
Roboty budowlane etap II – 0,6 km -   maj-lipiec 2006 r.
Termin zakończenia inwestycji – sierpień 2006 r.
  
 

 

      

 Opis, cel i uzasadnienie projektu:

Charakterystyka obszaru:

 Gmina Łęczyce liczy 18 sołectw, 26 wsi oraz 39 jednostek osadniczych. Gmina ma charakter rolniczy, jednak dzięki bliskości drogi krajowej Nr 6, powoli rozwija się sektor usług, przetwórstwa, drobnej produkcji oraz turystyki. Mimo tego wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców wyniósł r. tylko 49 (2004 r.), za  to bezrobocie jest jednym z najwyższych w powiecie wejherowskim.

 

Rys. 2. Mapa gminy Łęczyce
Opis sytuacji sprzed modernizacji:
 

Powiatowa droga 1318G łącząca drogę krajową Nr 6 z siecią dróg gminnych jest bardzo ważnym czynnikiem stymulującym rozwój gospodarczy i proces restrukturyzacji gminy. Gęstość sieci dróg jest zadowalająca w przeciwieństwie do ich stanu technicznego. Bezpośrednio z drogi korzysta ponad 2.341 użytkowników. Dodatkowo droga obsługuje ponad 4 tys. użytkowników, zamieszkałych w sołectwach, do których przylega sieć dróg gminnych. Droga była w bardzo złym stanie, korzystanie z niej było utrudnione i niebezpieczne, ze względu na jej wyboistość i niewystarczająca szerokość. Okres eksploatacji drogi minął, a ostatnią modernizację wykonano ponad 25 lat temu. Jednak coraz szybciej postępująca degradacja złego stanu nawierzchni drogi powiatowej uniemożliwiała sprawne połączenie z drogą krajową, co bardzo negatywnie wpływało na rozwój gminy i całego powiatu. Możliwości rozwojowe były ograniczone, atrakcyjność inwestycyjna pozostawała na niskim poziomie. W 2001 r. odnowiono nawierzchnię na odcinku 375 m, natomiast w roku 2003 zmodernizowano kolejny odcinek o długości 391,21 m. Wyremontowanie pozostałych 1627 metrów bez dodatkowych środków finansowych spoza gminy i powiatu stało się niemożliwe. Szansą na realizację modernizacji stało się pozyskanie dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 Zdjęcie 1: Stan drogi przed remontem

 
Przedmiot projektu:
 
Przedmiotem projektu jest modernizacja drogi powiatowej nr 1318G na odcinku Łęczyce – Godętowo o długości 1,63 km. Planowana inwestycja dotyczy wzmocnienia istniejącej nawierzchni, korekty geometrii drogi, budowy chodników, miejsc postojowych oraz wyrównania poboczy. Projekt dotyczy odcinka drogi od km 11+552,71 do km 13+180,00. 
 

Rys. 3. Droga powiatowa nr 1318G
 
Cele projektu:
Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie i Powiecie
Wzrost atrakcyjności regionu oraz podniesienie jego konkurencyjności
Poprawa jakości życie mieszkańców
Ułatwienie tworzenia nowych miejsc pracy
Wzrost mobilności mieszkańców
Możliwość obsługi transportu zbiorowego PKS
Poprawa warunków działalności przedsiębiorstw
Stworzenie podstaw do większego udostępnienia atrakcyjnego turystycznie obszaru
Zmniejszenie uszkodzeń samochodów
 

Zdjęcia 2 i 3: Modernizacja drogi Łęczyce-Godętowo
 
Rezultaty projektu:
Skrócenie czasu przejazdu
Nośność drogi – 100 kN/oś
Zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych gminy
 
Planowane wieloletnie oddziaływania:
Wzrost ilości pojazdów korzystających z drogi o 48 rocznie
Liczba utworzonych miejsc pracy – 40
Wzrost wartości nieruchomości w gminie o 20%
Wzrost dochodów gminy z podatków bezpośrednich i majątku
Wzrost dochodów ludności

Zdjęcie 4: Droga Łęczyce-Godętowo po realizacji inwestycji
  

Budowa drogi powiatowej nr 1431G Niepoczołowice-Kamienica Krolewska

 
 
 

  Nazwa projektu: Budowa drogi powiatowej nr 1431G Niepoczołowice-Kamienica Królewska
Nr umowy: Z/2.22/I/1.1.1/227/04/U/8/05 z dnia 18.04.2005 r.


Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja została zrealizowana:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – rozwój regionalny;
Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,
Działanie 1.1: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego,
Poddziałanie 1.1.1: Infrastruktura drogowa.
 
Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Uczestnicy projektu:
         Powiat Wejherowski – Beneficjent Końcowy, współfinansowanie,
         Powiat Kartuski – Beneficjent Końcowy, współfinansowanie,
         Gmina Linia – współfinansowanie,
         Gmina Sierakowice – współfinansowanie,
         Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego – realizacja projektu, przygotowanie dokumentacji technicznej , przetargowej dla odcinka drogi położonego na terenie Powiatu Wejherowskiego,
         Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach– realizacja projektu, przygotowanie dokumentacji technicznej dla odcinka drogi położonego na terenie Powiatu Kartuskiego.
 
Całkowita wartość projektu:
planowana: 7.002.350 zł
     po przetargu: 4.965.405,86 
 
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:
planowana: 5.251.755 zł
     po przetargu: 3.486.699,64 zł

Szacunkowe źródła finansowania (dotyczy wydatków kwalifikowalnych: (rys.1)
 
 
Harmonogram projektu:
     Procedura przetargowa – maj - lipiec 2005
     Roboty budowlane etap I  - wrzesień - grudzień 2005 r.
     Roboty budowlane etap II  - marzec - lipiec 2006 r.
     Termin zakończenia inwestycji – październik 2006 r.

Opis, cel i uzasadnienie projektu:
 

Charakterystyka obszaru:

Wybudowana droga jest zlokalizowana w powiecie wejherowskim, w gminie Linia oraz w powiecie kartuskim, w gminie Sierakowice. Oba powiaty należą do województwa pomorskiego. Wybudowany odcinek jest położony pomiędzy miejscowościami Niepoczołowice i Kamienica Królewska. Teren, przez który przechodzi modernizowany odcinek jest rolniczy z grupami zabudować. Analizowany odcinek przekracza linię kolejową. Odcinek drogi powiatowej nr 1431G był drogą gruntową o szerokości od 3,5 do 6,0 m. Jedynie na krótkim odcinku przed przejazdem kolejowym w Kamienicy Królewskiej posiadał nawierzchnię bitumiczną. Odcinek drogi łączy miejscowość Niepoczołowice
 z miejscowością Kamienica Królewska (miejscowość turystyczna).

Opis sytuacji sprzed modernizacji:

Układ drogowy województwa pomorskiego w obecnym stanie wymaga wielu inwestycji. Komunikacja w regionie jest utrudniona. Nie ma obecnie zadowalającego połączenia między wieloma miejscowościami regionu. Istniejąca droga powiatowa nr 1431G miała na odcinku Kamienica Królewska - Niepoczołowice nawierzchnię gruntową. Powyższa droga jest najkrótszym połączeniem między powiatami wejherowskim i kartuskim, stanowi zatem istotny element sieci drogowej w regionie nadmorskim i pojezierza kaszubskiego.

Zdjęcie 1.  Stan drogi Niepoczołowice - Kamienica Królewska przed przebudową.
 
 

Przedmiot projektu:

 

Przedmiotem projektu była budowa drogi powiatowej nr 1431G na odcinku Niepoczołowice – Kamienica Królewska. Inwestycja dotyczyła wzmocnienia istniejącej nawierzchni, korekty geometrii drogi, budowy nawierzchni bitumicznej, wyrównania poboczy oraz przebudowa przejazdu kolejowego. Dodatkowo zostały przebudowane kolidujące z modernizowaną drogą urządzenia energetyczne i telekomunikacyjne oraz na pewnych odcinkach (przekrój półuliczny) została wykonana kanalizacja deszczowa. Projekt dotyczył odcinka drogi od km 3+515,0 do km 8+134,6 czyli odcinka o długości 4,6 km.

 
 

Rys. 2. Lokalizacja planowanej inwestycji budowy drogi powiatowej nr 1431G
 

Cele projektu:

Budowa drogi powiatowej nr 1431G na odcinku Niepoczołowice – Kamienica Królewska miała za zadanie stworzenie podstaw do poprawy warunków transportowych
w województwie pomorskim. Dzięki wybudowaniu drogi został ułatwiony dostęp do drogi krajowej nr 6 oraz aglomeracji trójmiejskiej. Zredukowany został czas podróży do krajowego układu transportowego, w tym planowanej międzynarodowej autostrady A1. Działanie to wchodzi również w zakres Strategii Województwa Pomorskiego, której jednym z celów operacyjnych jest wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.

 
Cele szczegółowe:
        -       
poprawa jakości życia mieszkańców przyległych terenów,
        -       
ułatwienie tworzenia nowych miejsc pracy,
        -       
zmniejszenie różnicy rozwoju ekonomicznego między terenami miejskimi i wiejskimi,
        -       
wzrost mobilności mieszkańców,
        -       
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenie strat związanych z brakami w infrastrukturze drogowej,
        -       
poprawa bezpieczeństwa i warunków dowozu i dojścia dzieci do szkół,
        -      
poprawa bezpieczeństwa i warunków dojazdu lub dojścia do urzędów gminnych, instytucji i punktów usługowych i handlowych w miejscowościach Linia, Kamienica Królewska 
            i Niepoczołowice oraz do innych celów podróży wzdłuż planowanej inwestycji oraz w przyległym obszarze,
        -        możliwość obsługi transportu zbiorowego (PKS),
        -       
zmniejszenie hałasu i emisji spalin, czego konsekwencją będzie poprawa warunków środowiska naturalnego,
        -       
stworzenie podstaw do większego udostępnienia atrakcyjnego turystycznie obszaru,
        -       
podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród ludności lokalnej,
        -       
poprawa warunków działalności firm już funkcjonujących w rejonie planowanej inwestycji, co pośrednio przyczyni się do podniesienia ich konkurencyjności,
        -       
tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych, przy podstawowych pracach związanych z realizacja projektu,
        -   
tworzenie miejsc pracy w sektorze agroturystycznym na bazie funkcjonujących niskotowarowych gospodarstw rolnych, poprzez m.in.: zwiększenie atrakcyjności
            i polepszenie warunków ich funkcjonowania,
        -       
w przyszłości zwiększenie i rozbudowa bazy noclegowej, co pozwoli na utworzenie nowych miejsc pracy,
        -       
tworzenie nowych miejsc pracy w małej gastronomii i innych rodzajach działalności obsługującej ruch turystyczny,
        -       
podniesienie konkurencyjności gmin Linia, Sierakowice oraz całego powiatu wejherowskiego i powiatu kartuskiego.
 
Rezultaty:
 
Budowa drogi nie jest przedsięwzięciem nastawionym na osiągnięcie zysków. Inwestycja jest nastawiona na zaspokojenie celów społecznych, możliwych do realizacji przez poprawę infrastruktury drogowej regionu.
Spodziewanymi rezultatami są:
-        zwiększenie nośności budowanej drogi do 100 kN/oś,
-        zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych,
-        wzrost liczby pojazdów o 400%, w roku po oddaniu inwestycji,
-        wzrost wartości nieruchomości w gminie o około 20%
-        wzrost dochodów gminy z podatków bezpośrednich i majątku,
-        zmniejszenie liczby osób korzystających z opieki społecznej,
-        wzrost dochodów ludności.
 
 
   
Zdjęcia 2, 3 : Stan drogi po realizacji inwestycji.
 
 


E-powiat - rozwoj elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego

 
 
 

  Nazwa projektu: E-powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych
na terenie powiatu wejherowskiego
Nr umowy: Z/2.22/I/1.5/022/04/U/2/05 z dnia 18.01.2005 r.
 
Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja została zrealizowana:
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – rozwój regionalny;
Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,
Działanie 1.5 – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
 
Fundusz, z którego inwestycja uzyskała dofinansowanie:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Uczestnicy projektu:
Wszystkie samorządy z terenu powiatu wejherowskiego podpisały porozumienia o wspólnej realizacji projektu (powiat + 10 gmin).
Na mocy zawartych z Gminami porozumień rolą beneficjenta końcowego odpowiedzialnego za prowadzenie koordynacji prac nad projektem pełni Powiat Wejherowski.

                     Rys. 1.  Mapa powiatu wejherowskiego z lokalizacją elementów projektu
 
Całkowita wartość projektu:
-planowana: 3.223.653 zł
-określona po  przeprowadzonych przetargach: 2.745.003,82 zł
 
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (ZPORR):
-planowana: 2.417.740
-określona po  przeprowadzonych przetargach: 2.058.752,73 zł
 
 
Szacunkowe źródła finansowania: rys. 1
 

 

 

 
  

 

Harmonogram projektu:

 

Procedura przetargowa: grudzień 2004 – luty 2005
Termin rozpoczęcia realizacji Projektu – termin podpisania umowy z pierwszym wykonawcą: 17.01.2005
Rozbudowa i modernizacja sieci LAN JST: grudzień 2005 – marzec 2006
Zakup sprzętu komputerowego: styczeń 2005 – luty 2005
Wdrożenie Kompleksowego Systemu Wspomagania Zarządzania Urządem: sierpień 2005 – listopad 2006
Zakup i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzanie informacją „e-obieg” lipiec 2006 – wrzesień 2007
Uruchomienie i wdrożenie transakcyjnego portalu „e-powiat” lipiec 2006 – wrzesień 2007
Wdrożenie podpisu elektronicznego lipiec 2006 –wrzesień 2007
Budowa bezpiecznego styku sieci LAN z Internetem grudzień 2006 – luty 2007
Budowa Systemu Archiwizacji Danych lipiec 2006 – październik 2007
Budowa powiatowej sieci Publicznych Punktów dostępu do Internetu część 1 i część 2 lipiec 2006 – październik 2007
Rozbudowa i modernizacja sieci LAN JST część 2 i część 3 grudzień 2006 – luty 2007
Zakup sprzętu komputerowego – część  2 czerwiec 2005 – czerwiec 2005
Zakup sprzętu komputerowego – część 2 listopad 2006 – grudzień 2006
Termin zakończenia realizacji Inwestycji. Przedstawienie protokołu ostatecznego odbioru – grudzień 2007

 

Beneficjenci:
-          mieszkańcy i podmioty gospodarcze powiatu wejherowskiego
-          interesanci urzędów administracji samorządowej
-          urzędy administracji samorządowej.
 
Opis, cel i uzasadnienie projektu:
 
Przy tworzeniu założeń projektu pod uwagę brano fakt, że elektroniczne usługi publiczne, świadczone przez administrację samorządową, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, sieci Internet oraz innych nowoczesnych technologii teleinformatycznych nie były dostępne i stosowane dla ok. 175 tys. mieszkańców oraz ok. 14 tys. podmiotów gospodarczych powiatu. Dostępność obywateli i podmiotów gospodarczych do administracji samorządowej była więc ograniczona a czas załatwiania spraw wydłużony.
 
W ramach projektu uruchomiono na platformie elektronicznej transakcyjnego systemu e-powiat, który scala systemy „e-urząd’” jednostek administracji publicznej uczestniczących we wspólnym przedsięwzięciu. Zapewni ona obywatelom oraz podmiotom gospodarczym możliwość załatwiania spraw w urzędach drogą elektroniczną poprzez Internet. W ramach projektu  utworzono sieć publicznych punktów dostępu do Internetu, którą tworzą infomaty zwane również multimedialnymi kioskami informacyjnymi oraz ogólnodostępne stanowiska komputerowe.
 

Rys. 2. Wirtualny urząd 
 
 
Cel projektu:
Celem projektu było usprawnienie administracji samorządowej tak, aby interesant był lepiej i szybciej obsługiwany, a usługi były koncentrowane na jego potrzebach, natomiast urzędy miały opinię urzędu przyjaznego – zorientowanego na interesanta.
 
 
Elementy projektu:
 
Rozbudowa i modernizacja Lokalnych Sieci Komputerowych Jednostek Samorządu Terytorialnego (LAN JST)
Budowa Systemu Archiwizacji Danych,
Budowa powiatowej sieci Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (Infomaty),
Wdrożenie bezpiecznego podpisu elektronicznego,
Uruchomienie i wdrożenie transakcyjnego portalu „e-powiat”,
Zakup i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania informacją „e-obieg”.
Zakup niezbędnego sprzętu informatycznego, w tym serwery i sprzęt komputerowy.
 
 
Inne efekty: 
 
Upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego.
Ułatwienie dostępu do informacji publicznej, prawnej, turystycznej i innych poprzez wykorzystanie publicznych punktów dostępu do Internetu i sieci Internet.
Poprawa efektywności administracji samorządowej szczebla gminnego i powiatowego.
Przyspieszenie działania urzędów.
Oszczędności kosztów administracyjnych urzędów. 
Poprawa kontaktu urzędów z mieszkańcami i podmiotami gospodarczymi. 
Polepszenie opinii o pracy urzędu i urzędników.
Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu.
 
Opis kluczowych elementów:
 
Portal „e-Powiat”
Aplikacja dostępna dla wszystkich użytkowników sieci Internet z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej oraz infomatów, umożliwiająca:
-          pobranie formularza ze strony WWW, który mogą wydrukować i złożyć w urzędzie osobiście,
-          wypełnienie formularza na stronie WWW i wysłanie go do urzędu przez Internet.
 
E-obieg
 
-          zintegrowany pakiet oprogramowania do zarządzania dokumentami, korespondencją, sprawami oraz poleceniami,
-          oparty o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt oraz Instrukcją Kancelaryjną,
-          tworzy centralną, uporządkowaną ewidencję dokumentów i informacji,
-          umożliwia sprawny dostęp do dokumentów i informacji, kontroluje drogę ich obiegu oraz stan realizacji,
-          rozwiązuje problem przepływu informacji wewnątrz urzędu oraz pomiędzy urzędem a jego otoczeniem,
-          bezpośrednia współpraca z portalem „e-powiat”
 

 
Rys. 3. Schemat działania e-obiegu: (rys. 3)
 
Infomat:
Multimedialny kiosk informacyjny to komputer w ergonomicznej obudowie z czułym na dotyk monitorem. Jego obsługa jest prosta i intuicyjna.
Infomat może być zainstalowany wewnątrz lub na zewnątrz budynku, jako wbudowane w ścianę lub wolnostojące stanowisko.
 

 Rys. 4. Infomat
Bezpieczny podpis elektroniczny:
Cyfrowy odpowiednik podpisu odręcznego, umożliwiający identyfikację podpisującego dokument elektroniczny i będący nierozerwalnie związany
z podpisywaną wiadomością.
Tylko bezpieczny podpis elektroniczny może wywołać skutki prawne równoważne podpisowi tradycyjnemu.
(Art. 5 ust 2. Ustawy z dnia 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym)
 

Rys. 5. Elementy podpisu elektronicznego


 Projekt 3.3.1 Projekt 4.1
 

 
Związek Powiatów Polskich


Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
     

Wydział Komunikacji:
Sprawdż czy możesz już odebrać? Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji dowód rejestracyjny pojazdu.
Dowód Rejestracyjny
Sprawdź czy możesz już odebrać z Wydziału Komunikacji prawo jazdy.
Prawo Jazdy

 
    Copyright Powiat Wejherowski
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Polityka Cookies